SV. LUKA EVANĐELIST  Blagdan. Čitanje današnjeg teksta